ตามที่นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีเจตนารมณ์ให้มีการรวมกลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูงได้แก่โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมกับหน่วยบริการในการเป็นอาสาสมัครร่วมช่วยเหลือใน การให้บริการ เพื่อแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ และ พัฒน์ระบบบริการให้เป็นบริการด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์

 

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ประธานมูลนิธิฯ